Meditrade

Společnost MEDITRADE je výhradní distributor vybraných světových výrobců zdravotnického materiálu pro léčbu srdečně-cévních onemocnění, poskytující řešení v oblasti arytmologie, intervenční kardiologie a radiologie, srdeční a cévní chirurgie a intenzívní medicíny.

Kontakt:
Meditrade spol. s r. o.
Příbramská 1337
710 00 Ostrava - Sl. Ostrava
Česká republika

T: +420 590 999 800
F: +420 590 999 803
meditrade(a)meditrade(.)cz

YouTube
www.cardio.sk
www.angio.sk

Publikace pro pacienty

Príručka pre pacientov: Implantovateľný defibrilátor (ICD)

Implantovatelny defibrilator

Pacientská príručka Implantovateľný defibrilátor (ICD), ktorejodborným garantom je MUDr. Erika Komanová, PhD., približuje ako implantovaný kardioverter defibrilátor upravuje srdcové rytmy.

V úvode príručky je vysvetlené ako srdce pracuje, čo sú poruchy rytmu srdca a aké formy môžu mať. Následne je opísaný samotný prístroj ICD, kde je uvedené z akých častí sa skladá, aké typy ICD existujú a aké majú funkcie. V príručke je popísaný aj priebeh implantácie, prípadne následnej reimplantácie.

Najväčšia časť príručky sa venuje radám ako žiť s implantovaným defibrilátorom. Vysvetľuje, čo robiť v prípade aplikácie terapie výbojom, aké pocity pri tom pacient môže mať, aj čo je dôležité siv danej situácii zapamätať. Taktiež sa venuje praktickým otázkam,a to ako sa starať o operačnú ranu, na aké aktivity si dávať pozor, čomu venovať osobitnú pozornosť, aj kedy kontaktovať lekára. Aj táto príručka obsahuje tabuľku s bezpečnostnými opatreniami kvôli možnému pôsobeniu elektromagnetického poľa na prístroj.

Príručku si môžete stiahnuť tu.

 

Príručka pre pacientov: Resynchonizačná liečba srdca

Resynchonizacna liecba srdca

Príručka Resynchonizačná liečba srdca, ktorá vznikla v odbornejspolupráci s MUDr. Erikou Komanovou, PhD., je určná pre pacientov, ktorým bola odporúčaná liečba implantovateľným prístrojom (kardiostimulátorom alebo defibrilátorom) s možnosťou liečby srdcového zlyhávania.

V prvej časti príručky sú popísané príznaky srdcového zlyhávania, jeho klasifikácia a prejavy, ako aj následná diagnostika a možná liečba srdcového zlyhávania.

Druhá časť príručky sa venuje praktickej stránke života s implantovaným CRT prístrojom. Uvádza odporúčania ako sa pripraviť na implantáciu, aj ako sa následne starať o operačnú ranu, aké činnostivy konávať a naopak, pri ktorých byť obozretný. Popisuje aj technickú stránku CRT prístroja a upozorňuje na možné správanie sa batérie aj samotného zariadenia. Príručka obsahuje aj prehľadnú tabuľku s bezpečnostnými opatreniami kvôli možnému pôsobeniu elektromagnetického poľa na prístroj.

Príručku si môžete stiahnuť tu.

 

Príručka pre pacientov: Kardiochirurgická liečba srdcovo-cievnych ochorení

Kardiochirurgia prirucka

Spoločnosť MEDITRADE, v spolupráci s kardiochirurgickými oddeleniami  všetkých troch ústavov srdcových a cievných chorôb na Slovensku, vydala pacientskú príručku Kardiochirurgická liečba srdcovo-cievnych ochorení. Odborní garanti publikácie sú MUDr. Ivo Gašparovič, PhD. z NÚSCH, MUDr. Imrich Beer zo SÚSCCH a MUDr. Adrián Kolesár, PhD. z VÚSCH.

V úvode príručky je vysvetlený význam chlopní a ich funkcia. Nasledujúca časť sa venuje ochoreniam, ktoré môžu viesť ku kardiochirurgickému výkonu, možné výkony sú aj podrobne rozpísané a vysvetlené. V príručke sú zodpovedané aj praktické otázky ohľadom kardiochirurgického zákroku, napr. ako sa pripraviť na operáciu a čo si priniesť do nemocnice, taktiež odporúčania ako sa správať po operácii.

Príručka prináša rady, aký životný štýl je vhodný viesť po zákroku, ktoré potraviny sú žiadúce a naopak, ktorým sa vyhýbať. Značná časť príručky je venovaná vhodným pohybovým a športovým aktivitám, spolu s radami, v akom rozsahu a forme je vhodné ich prevádzať. Posledná kapitola obsahuje obrazovú prílohu konkrétnych cvikov v ľahu a sede s vysvetlením správneho spôsobu cvičenia a počtom opakovaní.

Príručku si môžete stiahnuť tu.

 

Informačný leták: Bulkamid

Bulkamid

Vzhľadom na rozšírenie produktového portfólia o urogynekológiu, vydala spoločnosť MEDITRADE, v spolupráci s distribučnou spoločnosťou SPE Pharma, informačný leták pre pacientky, ohľadom možnosti použitia produktu Bulkamid.

Bulkamid® je injekčná forma výplne do mäkkých tkanív, čím ide o miniinvazívnu procedúru s krátkou dobou rekonvalescencie. Informačný leták obsahuje základné informácie o ženskej stresovej inkontinencii a jej príčinách, vymenúva výhody použitia hydrogélu Bulkamid, ako aj vysvetlenie priebehu samotnej procedúry.

Leták si môžete stiahnuť tu.

 

Informačný leták: Embolizácia myómov maternice

Embolizacia myomov maternice

Spoločnosť MEDITRADE v spolupráci s Gynekologicko-pôrodníckou a Rádiologickou klinikou FN Trnava, vydala  informačný leták pre pacientky, ohľadom možnosti embolizácie myómov maternice (Uterine fibromas embolisation = UFE).

Embolizácia myómov maternice je miniinvazívna perkutánna liečba, ktorá je alternatívou chirurgickej liečby myómov. Vo svete je vykonávaná už 20 rokov, a podľa výsledkov štúdií je to bezpečná a efektívna metóda. UFE umožňuje pacientkám zachovanie maternice, výrazne kratšiu dobu hospitalizáciu a skorší návrat do zamestnania.

Leták si môžete stiahnuť tu.

 

Príručka pre pacientov: Implantovateľný kardiostimulátor

Implantovatelny kardiostimulator

V odbornej spolupráci s MUDr. Jánom Šípkom zo SÚSCCH, spoločnosť MEDITRADE opätovne vydala  príručku pre kardiologických pacientov s názvom Implantovateľný kardiostimulátor.

V pacientskej príručke je táto problematika komplexne vysvetlená. Od stručného úvodu do anatómie srdca a vysvetlenia porúch rytmu srdca,cez popis technického zloženia a typov kardiostimulátorov, priebehu implantácie resp. reimplantácie, až po praktické otázky, ako sú starostlivosť o pacienta po implantácii a bezpečnostné opatrenia, ktoré by pacient mal dodržiavať, vzhľadom na citlivosť prístroja na elektromagnetickú interferenciu. V samostatnej kapitole Život s kardiostimulátorom sú zodpovedané najčastejšie otázky, ktoré pacient môže mať pri snahe vrátiť sa k bežnému životu a každodenným aktivitám.

Príručku si môžete stiahnuť tu.

 

Príručka pre pacientov: Ablácie

Ablacie

Nová príručka Ablácie, slúži pre pacientov, ktorí boli odporučení na katetrizačnú rádiofrekvenčnú abláciu srdca, za účelom odstránenia srdcovej arytmie.

Príručku si môžete stiahnuť tu.

 

Informačný leták: Bol som na intervencii - čo to pre mňa znamená?

intervencna kardiologia_brozura

Pacienti po intervenčnej kardiológii sú po zákroku informovaní pomocou stručnej informačnej brožúry. Leták stručne a zrozumiteľne vysvetluje postupnosť zákroku,rizikové faktory a možné príčiny vzniku ochorenia ciev.

Informačný leták vznikol v spolupráci PSIK a MEDITRADE.

Leták si môžete stiahnúť tu.

 

Informačný leták: Bol som na rádiologickej intervencii - čo to pre mňa znamená?

radiologicka intervencia_brozurka_Meditrade

Už aj pacienti po rádiologickej intervencii budú dostávať informačné brožúry. Leták stručne a zrozumiteľne vysvetluje postupnosť zákroku, rizikové faktory ako aj možné príčiny  vzniku ochorenia ciev.

Informačný leták vznikol v spolupráci SKVIR SLS a MEDITRADE.

Leták si môžete stiahnúť tu.