Obchodní podmínky

Uvedené obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy, které vznikají při objednávání a prodeji zboží v internetovém obchodě.

PROVOZOVATEL:
MEDITRADE spol. s r. o.
Příbramská 1337/9
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
IČO: 483 90 186
DIČ: CZ483 90 186
www.meditrade.cz

Zapsána v obchodním rejstříku, Krajský soud Ostrava, odd.C, vl. 6007

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup tovaru prostredníctvom E-shop MEDITRADE môžu uskutočňovať len právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Zákazník dáva súhlas s týmito obchodnými podmienkami potvrdením a odoslaním objednávky.

Zákazníkom sa rozumie registrovaný užívateľ, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa.

Príjemcom sa rozumie osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka doručená.

Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Zákazník si môže cez E-shop MEDITRADE objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo OBJEDNAŤ.

Po objednaní tovaru stlačením tlačidla OBJEDNAŤ a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť pravdivé osobné údaje, ktoré umožnia vystavenie platného daňového dokladu, a bezproblémové doručenie zásielky. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu a spoločnosť MEDITRADE ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v systéme. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje (vrátane prideleného osobného kódu) odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme. Systém E-shopu MEDITRADE zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky, sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou MEDITRADE spol. s r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku. Zákazníkovi vzniká kúpnou zmluvou povinnosť zaplatiť za objednaný a dodaný tovar celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov.

MEDITRADE môže v ojedinelých prípadoch požiadať zákazníka (telefonicky alebo emailom) o autorizáciu objednávky. Ak zákazník odmietne autorizáciu, považuje sa objednávka za neplatnú.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti), telefonicky (+421 2 50 10 95 15) alebo e-mailom na adresu obchod(a)meditrade(.)sk v prípade, že cena z objednávky ešte nebola uhradená. V prípade zrušenia objednávky už vyexpedovaného tovaru zo skladu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na úhradu preukázaných nákladov, spojených s vybavovaním tejto objednávky a pokutu vo výške 20% z hodnoty objednaného tovaru.

Nepoškodený a nerozbalený tovar je možné vrátiť prevádzkovateľovi do 7 dní len v neporušenom obale, buď osobne na adrese spoločnosti, alebo na túto adresu poslať balík s tovarom. V prípade ak tovar bol uhradený, peniaze budú vrátené priamo na účet do 30 dní od obdŕžania tovaru.

Storno objednávky zo strany MEDITRADE - Spoločnosť MEDITRADE si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: - nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť MEDITRADE bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ prehlasuje všetky osobné informácie odovzdané zákazníkom za dôverné a slúžia na naplnenie zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou MEDITRADE spol. s r.o. Dáta nebudú poskytnuté tretím osobám, bez súhlasu zákazníka a budú použité len na interné účely spoločnosti MEDITRADE.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena tovaru je platná v deň objednávania, pokiaľ by sa cena tovaru zmenila do zaplatenia faktúry, stále platí cena v čase podania objednávky. Zmeny cien tovaru vyhradené.

Pri objednaní je možné za tovar zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:

1.  Dobierkou.

2. Prevodom na účet 262 50 40 941/1100 na základe faktúry - ako variabilný symbol je nutné uviesť číslo faktúry. Platbu je potrebné uskutočniť v dátume splatnosti. Platba prevodom na účet na základe faktúry je umožnená len stálym zákazníkom.

Tovar doručujeme iba na Slovensko. V prípade záujmu o objednanie tovaru v Českej Republike, navštívte stránku: www.medicalshop.cz.

K cene tovaru bude pripočítaná doprava kuriérom v hodnote 4€ (5,50€v prípade dobierky) bez DPH pri jednorazovom nákupe do 60€ bez DPH. Existuje možnosť osobného odberu v hodinách od 8:30 do 15:00h v pracovných dňoch, na adrese prevádzkovateľa. Osobný odber je možný len po úhrade faktúry. V prípade nákupu nad 60€ bez DPH alebo v prípade osobného odberu sa doprava neúčtuje.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poplatky za dopravu upraviť podľa platných cenníkov dopravcov ako aj dočasne počas trvania rôznych akcií, ako aj v prípade vybraných zákazníkov, alebo pri špeciálnych požiadavkách na zabalenie tovaru, alebo pri opakovanom zaslaní z dôvodov na strane prevádzkovateľa.

 

DODACIE LEHOTY A PODMIENKY

Spoločnosť MEDITRADE sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi na adresu, ktorú uvedie ako miesto doručenia.

Tovar bude vyexpedovaný z našej spoločnosti do 48 hodín kuriérom, ak objednaný tovar je k dispozícii na sklade.

Kuriér: Doba dodania je do 24h. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek meškania kuriéra.

Celková dodacia lehota tovarov je závislá aj od našich skladových zásob, ktoré sa snažíme mať čo najširšie. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, zákazník bude informovaný o dodacej lehote mailom, alebo telefonicky do  24h od objednania tovaru. Celková dodacia lehota by nemala presiahnuť 15 pracovných dní.

V prípade záujmu o expresné doručenie tovaru, nás bezodkladne informujte telefonicky alebo emailom a ďalej budeme postupovať podľa individuálnej dohody doručenia a poplatkov.

 

REKLAMÁCIE

Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však 7 dní odo dňa doručenia Zásielky Príjemcovi.

Reklamácie poškodenej zásielky

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom, poškodenie zásielky prepravcom, ako aj za nedoručenie z dôvodu nepredvídaných prekážok.

Obsah balíka si skontrolujte pri preberaní v prítomnosti doručovateľa. V prípade, že sa jedná o dobierku, nezabudnite si vypýtať doklad o zaplatení.

Kuriér – skontrolujte tovar priamo pri preberaní balíka. Ak je zásielka poškodená, treba s kuriérom spísať zápisnicu a upovedomiť našu spoločnosť na uvedené kontakty. Pokiaľ ste neskontrolovali zásielku pri preberaní, treba okamžite informovať našu spoločnosť, najneskôr však do nasledujúceho pracovného dňa. Následne Vás informujeme o ďalšom postupe, pričom vyjadrenie k reklamácii bude vydané do 30 dní.

V prípade, že zásielka mešká, treba upovedomiť našu spoločnosť na telefónnom čísle 02 5010 9515-7 alebo emailom na obchod(a)meditrade(.)sk. Náš zamestnanec nadiktuje Zákazníkovi podacie číslo balíku, podľa ktorého si Zákazník uplatní reklamáciu u prepravcu.

Reklamácie tovaru

Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní odo dňa doručenia Zásielky Príjemcovi. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne a musí byť doručená Prevádzkovateľovi v určenej lehote. Poškodený alebo reklamovaný tovar treba doručiť ako balík na adresu Levočská 1, 851 01 Bratislava. Reklamácie vybavujeme do 30 dní. Peniaze za reklamovaný tovar budú vrátené buď priamo na účet zákazníka do 14 dní od uznania reklamácie.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom – poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť MEDITRADE nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Doba použiteľnosti dodávaného tovaru musí byť väčšia ako šesť mesiacov, v prípade ak je nižšia zákazník je na túto skutočnosť vopred upozornený.

Ak Vám bola doručená zásielka s obsahom, ktorý ste si neobjednali , v nesprávnom množstve , s nesprávnou cenou, alebo inou vadou , informujte nás e-mailom /telefonicky/ najneskôr do 2 dní odo dňa doručenia. Obratom Vám vrátime peniaze alebo doručíme nový tovar. Prepravné náklady za vrátenie zásielky a nový tovar hradí naša zásielková služba.

Reklamácie sú vybavované

 • telefonicky, v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 na čísle 02 5010 9515–7 alebo 0911 245 986;
 • emailom na adrese obchod(a)meditrade(.)sk;
 • faxom na čísle 02 5564 8925;
 • poštou na adrese MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava.

Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp. že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

V prípade, že nebudú dodržané tieto podmienky zo strany Zákazníka, reklamácia nemusí byť uznaná.

 

ZÁVÄZKY STRÁN

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene
 • zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia
 • priložiť faktúru za tovar do Zásielky
 • v prípade, že nie je možné Zásielku doručiť, je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup
 • zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou
 • všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie

Zákazník sa zaväzuje:

 • objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa
 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia
 • v objednávke uviesť svoje užívateľské meno a heslo
 • prevziať objednanú zásielku a riadne za ňu zaplatiť
 • prijať späť nedoručiteľnú Zásielku (ak Príjemca odmietne Zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by Zásielku mohla prijať a podobne), pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu

 

ZÁRUKA

Na každý tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov podľa Zákona č. 541/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. S každou zásielkou Vám zasielame daňový doklad, ktorý slúži pre prípadnú reklamáciu dodaného tovaru.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1. 2011